Tất cả bài Blog

Dĩ Dật Đãi Lao

Đọc Tự Giác

Kế thứ tư trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Tá Đao Sát Nhân

Đọc Tự Giác

Kế thứ ba trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Vây Ngụy Cứu Triệu

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Man Thiên Quá Hải

Đọc Tự Giác

Kế thứ nhất trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Đệ Bát Thiên : Độ Tình Thiên

Xã Hội Tự Giác

ĐỘ TÌNH THIÊN (VỀ ĐO LÒNG NGƯỜI)

Đệ Thất Thiên : Thẩm Cục Thiên

Xã Hội Tự Giác

THẨM CỤC THIÊN (VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HUỐNG)

Đệ Tứ Thiên : Hợp Chiến Thiên

Xã Hội Tự Giác

HỢP CHIẾN THIÊN (VỀ SỰ PHÁT TRIỂN)

Đệ Nhị Thiên : Đắc Toán Thiên

Xã Hội Tự Giác

ĐẮC TOÁN THIÊN (VỀ SỰ TÍNH TOÁN)

Năng Viễn Số

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số