Thượng Ốc Trừu Thê

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi tám trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Tịch Chiến Kế

Giả Si Bất Điên

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi bảy trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Tịch Chiến Kế

Chỉ Tang Mạ Hòe

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi sáu trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Tịch Chiến Kế

Du Lương Hoán Trụ

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi lăm trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Tịch Chiến Kế

Giả Đạo Phạt Quắc

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi tư trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Viễn Giao Cận Công

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi ba trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Quan Môn Trúc Tặc

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi hai trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Kim Thiền Thoát Xác

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi mốt trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Hỗn Thủy Mô Ngư

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Phú Để Trừu Tân

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười chín trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Cầm Tặc Cầm Vương

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười tám trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.

Phao Bác Dẫn Ngọc

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười bảy trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.

Dục Cầm Cố Túng

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười sáu trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.

Điệu Hổ Ly Sơn

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười lăm trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.

Tá Thi Hoàn Hồn

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười bốn trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.

Đả Thảo Kinh Xà

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười ba trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.

Thuận Thủ Khiên Dương

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười hai trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Lý Đại Đào Cương

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười một trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Tiếu Lý Tàng Đao

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Cách Ngạn Quan Hỏa

Đọc Tự Giác

Kế thứ chín trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.