Đào Chu Công

Năng Viễn Số

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số

Năng Tri Cơ

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 10 : Năng Tri Cơ

Năng Biện Hóa

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Thảo Trương

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 6 : Năng Thảo Trương

Năng Mẫn Tiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

Năng Chỉnh Đốn

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 4 : Năng Chỉnh Đốn

Năng An Nghiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 3 : Năng An Nghiệp

Năng Tiếp Nạp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 2 : Năng Tiếp Nạp

Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

Năng Xướng Suất

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 11: Năng Xướng Suất

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Thấy Xa

Đọc Tự Giác

Người lo xa có trí tuệ là người biết tập hợp sức mạnh của những người xung quanh, bởi mỗi người có góc nhìn khác nhau, nhận biết sự việc hiện tượng trên các bình diện khác nhau, có tri thức và óc phán đoán khác nhau.