Chân Ngôn

 • 750
 • 7

Lời Đức Phật

 • 616
 • 0

Lời Osho

 • 261
 • 1

Lời Osho

 • 211
 • 1

Lời Lão Tử

 • 210
 • 1

Lời Đức Phật

 • 188
 • 1

Lời Osho

 • 180
 • 0

Lời Osho

 • 179
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 179
 • 3

Lời Trang Tử

 • 175
 • 1

Lời Osho

 • 173
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 148
 • 1

Lời Đức Phật

 • 138
 • 0

Lời Đức Phật

 • 134
 • 0

Lời Osho

 • 120
 • 0

Lời Đức Phật

 • 106
 • 0

Lời Osho

 • 83
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 73
 • 1

Lời Đức Phật