Chân Ngôn

 • 635
 • 6

Lời Đức Phật

 • 545
 • 0

Lời Osho

 • 210
 • 1

Lời Osho

 • 130
 • 3

Lời Trang Tử

 • 129
 • 0

Lời Osho

 • 117
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 108
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 105
 • 1

Lời Osho

 • 104
 • 1

Lời Đức Phật

 • 99
 • 1

Lời Đức Phật

 • 95
 • 1

Lời Lão Tử

 • 89
 • 0

Lời Đức Phật

 • 85
 • 0

Lời Osho

 • 84
 • 0

Lời Osho

 • 65
 • 0

Lời Osho

 • 63
 • 0

Lời Đức Phật

 • 30
 • 2

Lời Đức Phật

 • 30
 • 0

Lời Đức Phật