Chân Ngôn

 • 1216
 • 8

Lời Đức Phật

 • 1031
 • 0

Lời Osho

 • 783
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 779
 • 2

Lời Osho

 • 637
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 625
 • 1

Lời Osho

 • 608
 • 1

Lời Đức Phật

 • 593
 • 0

Lời Đức Phật

 • 586
 • 1

Lời Đức Phật

 • 585
 • 2

Lời Lão Tử

 • 583
 • 1

Lời Osho

 • 537
 • 4

Lời Trang Tử

 • 512
 • 1

Lời Osho

 • 487
 • 0

Lời Osho

 • 476
 • 2

Lời Osho

 • 473
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 470
 • 0

Lời Đức Phật

 • 468
 • 2

Lời Osho