Chân Ngôn

 • 996
 • 7

Lời Đức Phật

 • 873
 • 0

Lời Osho

 • 505
 • 1

Lời Osho

 • 496
 • 2

Lời Osho

 • 454
 • 2

Lời Lão Tử

 • 452
 • 1

Lời Osho

 • 445
 • 1

Lời Đức Phật

 • 414
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 407
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 406
 • 0

Lời Đức Phật

 • 403
 • 1

Lời Đức Phật

 • 400
 • 4

Lời Trang Tử

 • 383
 • 1

Lời Osho

 • 346
 • 0

Lời Osho

 • 339
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 326
 • 0

Lời Đức Phật

 • 319
 • 1

Lời Osho

 • 316
 • 2

Lời Osho