Chân Ngôn

 • 1142
 • 8

Lời Đức Phật

 • 973
 • 0

Lời Osho

 • 710
 • 2

Lời Osho

 • 581
 • 1

Lời Osho

 • 566
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 552
 • 1

Lời Đức Phật

 • 545
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 541
 • 2

Lời Lão Tử

 • 541
 • 1

Lời Osho

 • 532
 • 0

Lời Đức Phật

 • 522
 • 1

Lời Đức Phật

 • 490
 • 4

Lời Trang Tử

 • 467
 • 1

Lời Osho

 • 442
 • 0

Lời Osho

 • 437
 • 2

Lời Osho

 • 432
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 423
 • 0

Lời Đức Phật

 • 422
 • 2

Lời Osho