Chân Ngôn

 • 1053
 • 8

Lời Đức Phật

 • 910
 • 0

Lời Osho

 • 603
 • 2

Lời Osho

 • 541
 • 1

Lời Osho

 • 497
 • 2

Lời Lão Tử

 • 496
 • 1

Lời Đức Phật

 • 486
 • 1

Lời Osho

 • 468
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 466
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 452
 • 0

Lời Đức Phật

 • 438
 • 1

Lời Đức Phật

 • 438
 • 4

Lời Trang Tử

 • 415
 • 1

Lời Osho

 • 380
 • 0

Lời Osho

 • 379
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 368
 • 1

Lời Osho

 • 365
 • 2

Lời Osho

 • 365
 • 0

Lời Đức Phật