Chân Ngôn

 • 799
 • 7

Lời Đức Phật

 • 666
 • 0

Lời Osho

 • 324
 • 1

Lời Osho

 • 267
 • 1

Lời Osho

 • 267
 • 1

Lời Đức Phật

 • 257
 • 1

Lời Lão Tử

 • 250
 • 1

Lời Osho

 • 236
 • 0

Lời Osho

 • 225
 • 3

Lời Trang Tử

 • 222
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 218
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 203
 • 1

Lời Đức Phật

 • 199
 • 0

Lời Đức Phật

 • 186
 • 0

Lời Osho

 • 161
 • 0

Lời Đức Phật

 • 153
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 149
 • 0

Lời Osho

 • 123
 • 2

Lời Osho