Chân Ngôn

 • 897
 • 7

Lời Đức Phật

 • 778
 • 0

Lời Osho

 • 430
 • 1

Lời Osho

 • 377
 • 2

Lời Osho

 • 360
 • 2

Lời Lão Tử

 • 359
 • 1

Lời Osho

 • 355
 • 1

Lời Đức Phật

 • 320
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 316
 • 1

Lời Osho

 • 310
 • 4

Lời Trang Tử

 • 306
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 303
 • 1

Lời Đức Phật

 • 303
 • 0

Lời Đức Phật

 • 277
 • 0

Lời Osho

 • 254
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 243
 • 1

Lời Osho

 • 242
 • 0

Lời Đức Phật

 • 209
 • 2

Lời Osho