Chân Ngôn

 • 273
 • 0

Lời Đức Phật

 • 264
 • 0

Lời Osho

 • 261
 • 0

Lời Đức Phật

 • 252
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 249
 • 0

Lời Đức Phật

 • 246
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 246
 • 0

Lời Osho

 • 245
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 245
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 244
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 244
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 244
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 244
 • 1

Lời Đức Phật

 • 242
 • 1

Lời Đức Phật

 • 241
 • 0

Lời Osho

 • 240
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 240
 • 0

Lời Osho

 • 238
 • 0

Lời Osho