Chân Ngôn

 • 333
 • 0

Lời Osho

 • 323
 • 0

Lời Đức Phật

 • 320
 • 0

Lời Osho

 • 320
 • 0

Lời Osho

 • 312
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 310
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 308
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 307
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 305
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 305
 • 0

Lời Osho

 • 303
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 303
 • 0

Lời Đức Phật

 • 302
 • 1

Lời Đức Phật

 • 301
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 300
 • 0

Lời Osho

 • 297
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 297
 • 1

Lời Đức Phật

 • 293
 • 2

Lời Đức Phật