Chân Ngôn

 • 1252
 • 8

Lời Đức Phật

 • 1070
 • 0

Lời Osho

 • 841
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 837
 • 2

Lời Osho

 • 682
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 664
 • 1

Lời Osho

 • 650
 • 0

Lời Đức Phật

 • 644
 • 1

Lời Đức Phật

 • 644
 • 1

Lời Đức Phật

 • 621
 • 2

Lời Lão Tử

 • 615
 • 1

Lời Osho

 • 573
 • 4

Lời Trang Tử

 • 554
 • 1

Lời Osho

 • 534
 • 0

Lời Osho

 • 517
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 514
 • 2

Lời Osho

 • 507
 • 2

Lời Osho

 • 507
 • 0

Lời Đức Phật