Chân Ngôn

 • 1140
 • 8

Lời Đức Phật

 • 969
 • 0

Lời Osho

 • 708
 • 2

Lời Osho

 • 579
 • 1

Lời Osho

 • 564
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 550
 • 1

Lời Đức Phật

 • 544
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 539
 • 1

Lời Osho

 • 538
 • 2

Lời Lão Tử

 • 530
 • 0

Lời Đức Phật

 • 518
 • 1

Lời Đức Phật

 • 489
 • 4

Lời Trang Tử

 • 466
 • 1

Lời Osho

 • 439
 • 0

Lời Osho

 • 434
 • 2

Lời Osho

 • 431
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 421
 • 2

Lời Osho

 • 421
 • 0

Lời Đức Phật