Chân Ngôn

 • 584
 • 5

Lời Đức Phật

 • 100
 • 3

Lời Trang Tử

 • 95
 • 0

Lời Osho

 • 85
 • 1

Lời Osho

 • 83
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 83
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 82
 • 1

Lời Osho

 • 78
 • 1

Lời Đức Phật

 • 75
 • 1

Lời Đức Phật

 • 73
 • 0

Lời Osho

 • 70
 • 0

Lời Đức Phật

 • 62
 • 1

Lời Lão Tử

 • 61
 • 0

Lời Osho

 • 61
 • 0

Lời Osho

 • 50
 • 0

Lời Đức Phật

 • 44
 • 0

Lời Osho

 • 16
 • 0

Lời Đức Phật

 • 13
 • 1

Lời Khổng Tử