Chân Ngôn

 • 385
 • 2

Lời Đức Phật

 • 383
 • 0

Lời Đức Phật

 • 381
 • 0

Lời Lão Tử

 • 377
 • 0

Lời Đức Phật

 • 370
 • 2

Lời Đức Phật

 • 368
 • 0

Lời Osho

 • 365
 • 0

Lời Lão Tử

 • 361
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 358
 • 1

Lời Đức Phật

 • 354
 • 0

Lời Đức Phật

 • 353
 • 0

Lời Đức Chúa Jesus

 • 350
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 349
 • 1

Lời Lão Tử

 • 349
 • 0

Lời Đức Phật

 • 348
 • 1

Lời Đức Phật

 • 341
 • 0

Lời Đức Phật

 • 340
 • 0

Lời Đức Phật

 • 334
 • 0

Lời Đức Phật