Chân Ngôn

 • 337
 • 0

Lời Đức Phật

 • 329
 • 2

Lời Đức Phật

 • 327
 • 0

Lời Lão Tử

 • 324
 • 0

Lời Đức Phật

 • 317
 • 2

Lời Đức Phật

 • 315
 • 0

Lời Osho

 • 307
 • 0

Lời Lão Tử

 • 307
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 300
 • 0

Lời Đức Chúa Jesus

 • 299
 • 0

Lời Đức Phật

 • 294
 • 1

Lời Đức Phật

 • 291
 • 0

Lời Đức Phật

 • 290
 • 1

Lời Đức Phật

 • 289
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 288
 • 1

Lời Lão Tử

 • 287
 • 0

Lời Đức Phật

 • 281
 • 0

Lời Osho

 • 276
 • 0

Lời Đức Phật