Chân Ngôn

 • 279
 • 2

Lời Đức Phật

 • 277
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 277
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 275
 • 1

Lời Osho

 • 274
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 274
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 274
 • 0

Lời Osho

 • 274
 • 0

Lời Đức Phật

 • 273
 • 0

Lời Osho

 • 271
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 269
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 269
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 268
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 267
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 267
 • 0

Lời Osho

 • 267
 • 0

Lời Osho

 • 266
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 266
 • 0

Lời Khổng Tử