Lãnh Đạo

Đệ Nhị Thiên : Đắc Toán Thiên

Xã Hội Tự Giác

ĐẮC TOÁN THIÊN (VỀ SỰ TÍNH TOÁN)

Năng Viễn Số

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số

Năng Tri Cơ

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 10 : Năng Tri Cơ

Năng Biện Hóa

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Mẫn Tiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

Năng Chỉnh Đốn

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 4 : Năng Chỉnh Đốn

Năng An Nghiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 3 : Năng An Nghiệp

Năng Tiếp Nạp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 2 : Năng Tiếp Nạp

Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

Năng Xướng Suất

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 11: Năng Xướng Suất

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Lục Tặc

Xã Hội Tự Giác

Làm Vua, cần nâng gì, hạ gì, lấy gì, bỏ gì, cấm gì, cản gì?

Vương Đạo

Xã Hội Tự Giác

Sáu điều Vua cần giữ mà Vua giữ được thì Vua thịnh. Ba điều quý của Dân mà Vua giữ được thì nước yên.

Tâm Phúc

Xã Hội Tự Giác

"Mấy lời tâm phúc ruột rà. Tương tri dường ấy mới là tương tri". (Nguyễn Du)

Thuật Lãnh Đạo (Leadership)

Đọc Tự Giác

​​​​​​​"Leadership is like water, conform yet transform" (Tôn Tử). Dịch nghĩa là: Lãnh đạo phải như nước, linh hoạt để phù hợp nhưng có quyền năng cảm hóa và biến đổi.