Thắng Chiến Kế

Dương Đông Kích Tây

Đọc Tự Giác

Kế thứ sáu trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Tấn Hỏa Đả Kiếp

Đọc Tự Giác

Kế thứ năm trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Dĩ Dật Đãi Lao

Đọc Tự Giác

Kế thứ tư trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Tá Đao Sát Nhân

Đọc Tự Giác

Kế thứ ba trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Vây Ngụy Cứu Triệu

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.

Man Thiên Quá Hải

Đọc Tự Giác

Kế thứ nhất trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ nhất: Thắng Chiến Kế.