Chánh Ngữ

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Câm Điếc

Sống Tự Giác

Nói và nghe chỉ khi nào thực sự cần thiết mà thôi.

Dirac

Sống Tự Giác

"Một Dirac là khoảng thời gian thức một giờ đồng hồ mà bạn nói không quá 1 từ"

Độc

Xã Hội Tự Giác

Phân biệt Ác Nhân và Độc Nhân để tự bảo vệ chính mình.

Chánh Ngữ

Sống Tự Giác

Ngôn Ngữ - Một phương tiện và công cụ tốt để chuyển hóa tâm thức. Biết dùng đúng thì gọi là Chánh Ngữ

Ngôi

Thiền Tự Giác

Lý thuyết Triết Học Tích Phân (Dung Hợp) ngắn gọn thông qua chức năng của Ngôi thứ trong hội thoại để giảm khổ, tăng vui