Học Tự Giác

Năng Viễn Số

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số

Năng Tri Cơ

Nguyên tắc thứ 10 : Năng Tri Cơ

Năng Biện Hóa

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Năng Dụng Nhân

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Thảo Trương

Nguyên tắc thứ 6 : Năng Thảo Trương

Năng Mẫn Tiệp

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

Năng Chỉnh Đốn

Nguyên tắc thứ 4 : Năng Chỉnh Đốn

Năng An Nghiệp

Nguyên tắc thứ 3 : Năng An Nghiệp

Năng Tiếp Nạp

Nguyên tắc thứ 2 : Năng Tiếp Nạp

Năng Tri Nhân

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân