Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

19:41:10 15/01/2021

Yếu lĩnh: Nhân tài khí sử, nhậm sự hữu lại

Nghĩa là: Khả năng biết dùng người: chọn được đúng người cho đúng việc thì đảm bảo được sự tin cậy và phụ thuộc của người đó.

Nguyên tắc số 7 này gắn liền với nguyên tắc số 1. Năng Tri Nhân (hay Năng Thức Nhân), khả năng biết người. Bởi vì phải biết người thì mới dùng người cho đúng được. Chữ “Dụng” có lúc có nghĩa tích cực như Sử dụng nhưng cũng có khi có nghĩa tiêu cực như Lợi dụng. Có nghĩa là phải điều khiển được người khác. Vì thế, xét rộng ra, khả năng dùng người phải bao gồm cả ý nghĩa sử dụng và chỉ đạo (điều khiển).

Để dùng người, phải hiểu rõ tài năng, phẩm chất, đạo đức, thái độ của người đó rồi phải xem việc cần giao có mức độ phức tạp ra sao, yêu cầu người thực hiện cần có kĩ năng, tư duy, đạo đức như thế nào để thực hiện.

Xưa các cụ có câu: Dụng nhân như dụng mộc. Nghĩa là dùng người như sử dụng gỗ vậy. Gỗ tốt thì làm đồ tốt, làm rường cột lâu dài, gỗ kém thì chỉ làm đồ lặt vặt, dùng ngắn hạn. Cái nhìn này có thể là hạn hẹp vì mất đi cái thấy vô thường về con người. Con người có thể tốt lên, có thể xấu đi và có thể được dạy dỗ, giáo dục mà tiến bộ. Điều này người khác với gỗ. Khó mà có thể khiến gỗ xoan thành gỗ lim được. Nhưng con người nếu được đào tạo, dạy bảo đúng cách thì có thể tiến bộ rất nhiều.

Vì thế, đôi khi trong sự nghiệp dùng người, ta sẽ bị thất vọng khi gặp phải học trò, nhân viên phản trắc hay ngu si, dạy mà không sáng. Lúc ấy chính là lúc xem bản lĩnh của người thầy, đem vứt bỏ con người đi như vứt cục gỗ tồi, hay là tiếp tục kiên nhẫn dạy bảo, tìm phương thức mới, cách chuyển hóa mới để dạy dỗ. 

Tất nhiên, có khi ta chẳng có nhiều thời gian cho một thứ gỗ quá mọt thì cũng phải bỏ đi mà tìm gỗ khác. Đó cũng là tìm sự cân bằng ở bậc trí giả khi dùng người. Lúc nào cần kiên nhẫn, lúc nào cần bỏ. Cũng là sự thấy mà thôi.

Dụng Nhân Vi Bộ gồm 10 bộ như sau:

1. Nhận ra nhân tài

2. Cầu mong nhân tài

3. Trông cậy nhân tài

4. Trân trọng nhân tài

5. Tin tưởng nhân tài

6. Tôn trọng nhân tài

7. Nuôi dưỡng nhân tài

8. Quản lý nhân tài

9. Hòa hợp nhân tài

10. Gìn giữ nhân tài

Tuy bộ pháp chỉ có 10 bước nhưng di chuyển thiên biến vạn hóa còn hơn cả Lăng ba vi bộ. Doanh nghiệp có khinh công vù vù được chẳng qua cũng phụ thuộc chính vào công phu Dụng nhân này thôi. 

(David Nguyen)