Phạm Lãi

Năng Viễn Số

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số

Năng Tri Cơ

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 10 : Năng Tri Cơ

Năng Biện Hóa

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Thảo Trương

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 6 : Năng Thảo Trương

Năng Mẫn Tiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

Năng Chỉnh Đốn

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 4 : Năng Chỉnh Đốn

Năng An Nghiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 3 : Năng An Nghiệp

Năng Tiếp Nạp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 2 : Năng Tiếp Nạp

Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

Năng Xướng Suất

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 11: Năng Xướng Suất

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận