Dùng Người

Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Thảo Trương

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 6 : Năng Thảo Trương

Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Lục Tặc

Xã Hội Tự Giác

Làm Vua, cần nâng gì, hạ gì, lấy gì, bỏ gì, cấm gì, cản gì?

Cầm

Xã Hội Tự Giác

Nếu Vua hiểu Tướng chỉ muốn làm Tướng, và Tướng biết cách làm cho Vua thấy rõ điều này "một cách sâu sắc" thì hẳn đạo Vua tôi, quân thần sẽ không dẫn tới chỗ đầu rơi máu chảy.

Tâm Phúc

Xã Hội Tự Giác

"Mấy lời tâm phúc ruột rà. Tương tri dường ấy mới là tương tri". (Nguyễn Du)

Thưởng Phạt

Xã Hội Tự Giác

Nếu người người nhà nhà đều thấy cái sự thành thực công tâm sáng chói thì không có gì là không thể cải biến được

Câu Cá

Đọc Tự Giác

Thiên hạ không phải của ai, Thiên hạ là của thiên hạ. Biết chia sẻ với thiên hạ thì được thiên hạ, chiếm cái lợi của thiên hạ thì mất thiên hạ. Đạo ở nơi mình thì thiên hạ ở nơi mình.