Thưởng Phạt

Xã Hội Tự Giác

Nếu người người nhà nhà đều thấy cái sự thành thực công tâm sáng chói thì không có gì là không thể cải biến được

22:37:49 21/12/2020


Văn Vương hỏi Thái Công:

- Việc thưởng vốn để khích lệ người, việc phạt vốn để răn đe người. Nay tôi muốn, thưởng một người mà khích lệ trăm ngàn, phạt một người mà răn đe trăm ngàn. Thời phải làm thế nào?

Thái Công nói:

- Phàm việc thưởng quý ở chỗ làm cho người thêm tin, phạt quý ở chỗ đúng đắn. Thế nên, thưởng thường được dùng cho kẻ dưới thấp còn phạt để dùng cho kẻ trên cao. Nếu người người nhà nhà đều thấy cái sự thành thực công tâm sáng chói thì không có gì là không thể cải biến được. Tôi nói để ông biết, sự thành thực còn có thể cảm được Trời đất, thần linh thì huống chi là lòng người.

(David Nguyen sưu tầm và phóng tác)