Cầm

Xã Hội Tự Giác

Nếu Vua hiểu Tướng chỉ muốn làm Tướng, và Tướng biết cách làm cho Vua thấy rõ điều này "một cách sâu sắc" thì hẳn đạo Vua tôi, quân thần sẽ không dẫn tới chỗ đầu rơi máu chảy.

19:38:58 26/12/2020


Lưu Bang hỏi Hàn Tín:

- Như ta thì có thể cầm được bao nhiêu quân?

Hàn Tín nói:

- Bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được mười vạn.

Lưu Bang lại hỏi:

- Thế còn nhà ngươi thì cầm được bao nhiêu?

Hán Tín trả lời:

- Thần thì càng nhiều càng tốt.

Lưu Bang cười nói:

- Càng nhiều càng tốt thì sao lại bị ta bắt?

Hán Tín đáp:

- Bệ hạ không có tài cầm quân, nhưng có tài cầm tướng, vì vậy cho nên Tín mới bị bệ hạ bắt.

Sau lần đó, Lưu Bang càng sợ tài của Tín.

Lời bàn:

Người tướng giỏi có thể cầm quân giỏi, nhưng chưa chắc đã có thể cầm tướng. Vì thế tướng giỏi, không chắc đã có thể làm Vua.

Vua sợ Tướng có tài cầm quân hơn mình là vì Vua sợ tới lúc Tướng muốn làm Vua, thì hẳn là cuộc tranh giành quyền lực sẽ lại xảy ra, chiến tranh kéo dài, sinh linh đồ thán. Dù cho Vua có thua trong cuộc tranh giành đó, không hẳn là vị Tướng thắng cuộc kia có thể làm Vua tốt, giữ cho thiên hạ thái bình thịnh trị được.

Nếu Vua hiểu Tướng chỉ muốn làm Tướng, và Tướng biết cách làm cho Vua thấy rõ điều này "một cách sâu sắc" thì hẳn đạo Vua tôi, quân thần sẽ không dẫn tới chỗ đầu rơi máu chảy. Hàn Tín có thể có tài cầm quân, nhưng không biết cầm Vua. Muốn cầm được Vua, chỉ có màu Trắng, còn mọi màu sắc khác với Vua chỉ là màu đen mà thôi.

(David Nguyen, 04/03/2019)