Lục Tặc

Xã Hội Tự Giác

Làm Vua, cần nâng gì, hạ gì, lấy gì, bỏ gì, cấm gì, cản gì?

17:40:00 27/12/2020

Văn Vương hỏi Thái Công: làm Vua, cần nâng gì, hạ gì, lấy gì, bỏ gì, cấm gì, cản gì?

Thái công đáp: Nâng hiền, hạ ngu, lấy tín, bỏ giả, cấm loạn, cản xa hoa. Vì để trị dân, cần phá sáu giặc.

Vương hỏi tiếp: xin được nghe rõ về sáu giặc.

Thái Công nói:

Một, quan lại xây biệt phủ to lớn để chơi bời là Đức Tặc, loài giặc phá hại đạo đức.

Hai, dân lười biếng bỏ lao động, ham giàu nhanh là Phong Hóa Tặc, loài giặc phá hại giáo dục.

Ba, bề tôi kết bè đảng cản hiền trí tới gần Vua là Minh Mẫn Tặc, loài giặc phá hại sự sáng.

Bốn, quan ngoại giao mà coi thường Vua là Uy Thế Tặc, loài giặc phá hại thế nước.

Năm, bề tôi có chút công mà khinh bổng lộc, chê tước vị, thích phạm thượng là Công Thần Tặc, loài giặc phá hại sự cống hiến của đời sau.

Sáu, những đại gia cậy giàu mạnh, xâm hại nhà nghèo yếu là Nghiệp Mạng Tặc, giặc phá hại nghề nghiệp muôn dân

Thiên hạ có 6 giặc này thì loạn. Quốc gia mà có sáu giặc này thì mất. Đây là Thiên căn bản của bậc Thánh Nhân Minh Chúa không thể bỏ qua được.

(David Nguyen, phóng tác dựa vào Lục Thao, 6/11/2017)

Lục tặc