Đệ Tam Thiên : Quyền Dư Thiên

Xã Hội Tự Giác

QUYỀN DƯ THIÊN (VỀ NGUYÊN TẮC)

14:01:40 19/01/2021

Nguyên văn: 

Cận bất tất bỉ, viễn bất tất quai. Thử giai cổ nhân chi luận, hậu học chi quy, xá thử cải tác, vị chi hoặc tri. Thi viết: “Mỹ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung”.

Nghĩa:

Quân cờ gần nhau thì không nên đặc quá, xa nhau thì không thể mỏng quá, những điều này là do các cao thủ chuyên nghiệp từ nhiều đời tổng kết, người mới học nên triệt để tuân theo. Ngoài ra còn có những thứ mới hơn thì cũng phải tìm hiểu để biết. Kinh Thi viết rằng: “Không có giai đoạn học tập cơ bản thì không bao giờ có khả năng thành tựu”.

Khi học dùng mưu kế binh pháp, cần phải xây dựng cả cái tâm, cái hiểu trên nguyên tắc, đạo lý song song với việc áp dụng. Như thế thì mưu kế mới ngấm được vào huyết mạch và dùng được lâu dài. Cùng với học tập thì tìm tòi cái mới, ứng dụng mới, góc nhìn mới.

(David Nguyen)