Kỳ Kinh Thập Tam Thiên

Thiện Bại

Sống Tự Giác

Muốn có được công phu Thiện Bại trước tiên phải biết từ bi với chính bản thân mình.

Đệ Bát Thiên : Độ Tình Thiên

Xã Hội Tự Giác

ĐỘ TÌNH THIÊN (VỀ ĐO LÒNG NGƯỜI)

Đệ Thất Thiên : Thẩm Cục Thiên

Xã Hội Tự Giác

THẨM CỤC THIÊN (VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HUỐNG)

Đệ Tứ Thiên : Hợp Chiến Thiên

Xã Hội Tự Giác

HỢP CHIẾN THIÊN (VỀ SỰ PHÁT TRIỂN)

Đệ Nhị Thiên : Đắc Toán Thiên

Xã Hội Tự Giác

ĐẮC TOÁN THIÊN (VỀ SỰ TÍNH TOÁN)