Đệ Thập Tam Thiên : Tạp Thuyết Thiên

Xã Hội Tự Giác

TẠP THUYẾT THIÊN (BÀN THÊM)

14:21:53 19/01/2021

Nguyên văn:

Thắng bất ngôn, bại bất ngữ, chấn liêm nhượng chi phong giả, quân tử dã; Khởi phẫn nộ chi sắc giả, tiểu nhân dã.

Cao giả vô kháng, ti giả vô khiếp. Khí hòa nhi vận thư giả, hỉ kì tương thắng dã. Tâm động nhi sắc biến giả, ưu kì tương bại dã.

Nghĩa:

Thắng không ba hoa, bại cũng chả một lời, luôn khiêm tốn nhường nhịn, ấy là đức của kẻ phong nhã, người quân tử vậy. Cáu bẳn lên tới sắc mặt chính là loài tiểu nhân đó.

Gặp người thấp hơn không nạt, gặp người cao hơn không khiếp. Khí sắc ôn hoà, lấy vui làm thắng. Nếu tâm động biến sắc và lo lắng chính là đã bại.

(David Nguyen)