Niềm Tin

Hiện Tại

Sống Tự Giác

"Hòa vào cái Đang Là. Buông xả cái Đã Là. Tin tưởng cái Sẽ Là."

Nhật kí của con nhện

Sống Tự Giác

Buông hay không buông, còn phải tùy cơ

Dũng Cảm

Sống Tự Giác

Từ courage (dũng cảm) rất hay. Nó bắt nguồn từ gốc Latin cor, có nghĩa là "trái tim." Cho nên dũng cảm nghĩa là sống bằng trái tim.

Động Lực

Đọc Tự Giác

Hiểu về Phương trình Động Lực M = k + (E x V)/(I x D) sẽ giúp phát triển, gìn giữ nguồn vốn con người.

Tinh Thần

Sống Tự Giác

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em” - Chúa Giê Su Ki Tô

Bệnh

Sống Tự Giác

Chống bệnh tật bằng bảo vệ cho Nội Tâm bằng Khiên Thái Độ