Vương Đạo

Xã Hội Tự Giác

Sáu điều Vua cần giữ mà Vua giữ được thì Vua thịnh. Ba điều quý của Dân mà Vua giữ được thì nước yên.

19:51:27 26/12/2020


Chuyện thế này.

Năm ấy, Văn Vương hỏi Thái Công: Làm Vua là chủ dân một nước. Thế mà cũng có lúc mất nước. Là thế nào?

Thái công trả lời: là vì Vua đó không giữ được 6 điều của Vua và 3 điều của Dân.

Văn Vương lại hỏi: Sáu điều Vua cần giữ là gì?

Thái Công đáp:

- Nhân, Nghĩa, Trung, Tín, Dũng, Mưu.

Giàu có mà không phạm vào lẽ phải thì là Nhân. Sang trọng mà không kiêu ngạo gọi là Nghĩa. Giao phó việc cho người dưới là những người tâm không còn thối chuyển đó gọi là Trung. Dùng những người không có nhiều ẩn tình thì gọi là Tín. Gặp nguy cấp mà không sợ hãi gọi là Dũng. Kể cả trong lúc cùng cực mà mưu kế vẫn tuôn chảy thiên biến vạn hóa gọi là Mưu.

Văn Vương lại hỏi: Thế còn ba điều của Dân.

Thái Công đáp:

- Ba điều quý báu ở Dân là Đại Nông, Đại Công và Đại Thương.

Khi người làm nông vui vẻ việc làm nông và không mong muốn rời bỏ việc làm nông thì đất nước có lương thực đầy đủ.

Khi người làm thợ vui vẻ việc làm thợ và không mong muốn rời bỏ việc làm thợ thì đất nước có đầy đủ đồ dùng, vật dụng.

Khi người đi buôn vui vẻ việc đi buôn và không mong muốn rời bỏ việc đi buôn thì đất nước dồi dào công quỹ, vốn liếng.

Sáu điều Vua cần giữ mà Vua giữ được thì Vua thịnh. Ba điều quý của Dân mà Vua giữ được thì nước yên.

Đây là Đạo làm Vua hiền, là Nhân Quân vậy.

(David Nguyen, phóng tác lấy cảm hứng từ Lục Thao, 15/06/2017)