Năng Viễn Số

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 12 : Năng Viễn Số

Năng Tri Cơ

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 10 : Năng Tri Cơ

Năng Biện Hóa

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Năng Dụng Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 7 : Năng Dụng Nhân

Năng Thảo Trương

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 6 : Năng Thảo Trương

Năng Mẫn Tiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 5 : Năng Mẫn Tiệp

Năng Chỉnh Đốn

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 4 : Năng Chỉnh Đốn

Năng An Nghiệp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 3 : Năng An Nghiệp

Năng Tiếp Nạp

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 2 : Năng Tiếp Nạp

Năng Tri Nhân

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 1 : Năng Tri Nhân

Năng Xướng Suất

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 11: Năng Xướng Suất

Năng Biện Luận

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 8: Năng Biện Luận

Quỷ Lùn

Thiền Tự Giác

Đêm nay, đêm nay, ta cho ngươi vàng. Ngày mai, ngày mai, ta lấy đứa con.

Tiền

Tiêu dùng Tự Giác

Tiền như gió, như hơi thở.

Vi Kỳ

Học Tự Giác

Vi Kỳ - Một bộ môn chuyển hóa tâm thức. Khai tâm ở đây: https://tugiac.vn/chi-tiet-bai-hoc/vi-ky-khai-tam

Câm Điếc

Sống Tự Giác

Nói và nghe chỉ khi nào thực sự cần thiết mà thôi.

Mông Lung

Thiền Tự Giác

Lành thay những ai không thấy mà tin... vào ánh sáng.

Xem

Thiền Tự Giác

"Một bát, cơm ngàn nhà. Thân đơn, muôn dặm xa. Mắt xanh, xem người thế. Mây trắng, hỏi đường qua".

Thông thái

Học Tự Giác

Hễ mà có thứ gì mà anh không biết và anh muốn biết thì hãy muốn như anh muốn thở vậy.