Biết Đủ

Quán Thiếu

Sống Tự Giác

"may quá không phải là mình".

Năng Biện Hóa

Học Tự Giác

Nguyên tắc thứ 9 : Năng Biện Hóa

Thấy Xa

Đọc Tự Giác

Người lo xa có trí tuệ là người biết tập hợp sức mạnh của những người xung quanh, bởi mỗi người có góc nhìn khác nhau, nhận biết sự việc hiện tượng trên các bình diện khác nhau, có tri thức và óc phán đoán khác nhau.

Lớn nhỏ

Đọc Tự Giác

Lớn và nhỏ, thoạt thấy tưởng là so sánh giản đơn, tưởng là dễ mà không hề dễ.