Tọa Thiền

Vô Sự

Sống Tự Giác

"Nhiều người sống cả một đời mà chẳng hề chạm được vào sự màu nhiệm của sự sống". (Thích Nhất Hạnh)

Ngừng Lại

Sống Tự Giác

Ngừng lại không phải là một phản ứng. Ngừng lại là một cách sống. (Thích Nhất Hạnh)

Khó Chịu

Sống Tự Giác

"Hãy biến thương đau thành trí tuệ". (Oprah Winfrey)

Tọa Thiền Ca

Thiền Tự Giác

Mảnh đất này hoa sen ngát nở. Mảnh thân này hình Phật lộ nguyên

Lắng và Lọc

Sống Tự Giác

Ngồi yên để lắng. Lắng rồi mới lọc. Thế là chuyển hóa thành trong trẻo và lợi lạc.