Nói

Câm Điếc

Sống Tự Giác

Nói và nghe chỉ khi nào thực sự cần thiết mà thôi.

Dấu Câu

Học Tự Giác

Những dấu câu của cuộc đời

Độc

Xã Hội Tự Giác

Phân biệt Ác Nhân và Độc Nhân để tự bảo vệ chính mình.

Chánh Ngữ

Sống Tự Giác

Ngôn Ngữ - Một phương tiện và công cụ tốt để chuyển hóa tâm thức. Biết dùng đúng thì gọi là Chánh Ngữ