Hỗn Chiến Kế

Giả Đạo Phạt Quắc

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi tư trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Viễn Giao Cận Công

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi ba trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Quan Môn Trúc Tặc

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi hai trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Kim Thiền Thoát Xác

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi mốt trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Hỗn Thủy Mô Ngư

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

Phú Để Trừu Tân

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười chín trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế