Viễn Giao Cận Công

Đọc Tự Giác

Kế thứ hai mươi ba trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ tư: Hỗn Chiến Kế

16:30:17 25/01/2021

Yếu quyết: "Khi điều kiện cho phép, kết giao, liên kết với kẻ địch ở xa để triệt hạ kẻ địch ở gần".

Vừa xích mích với hàng xóm tả, lại vừa hục hặc với láng giềng hữu. Vác dao sang xóm bên chiến đấu thì có khi ở nhà bị đốt lúc nào không hay. Thế nên, vượt qua địch nhân ở gần để đi đánh địch ở xa là bất lợi. Địch ở xa, chủ trương vẫn là thù địch và đối lập nhưng cũng chưa đánh được nhau ngay. Thế thì có khi phải liên minh tạm thời để nhằm lợi ích đánh chiếm ở gần. Đánh xong thằng ở gần rồi, vác quân đi xa cũng ko lo ở nhà bị đánh trộm.

Trong kinh doanh, chiêu thức này thường được dùng ở hình thức liên minh (Alliance), liên doanh (Joint Venture) và hình thức phát triển chuỗi nhượng quyền (Franchising) 

(David Nguyen)