Địch Chiến Kế

Thuận Thủ Khiên Dương

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười hai trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Lý Đại Đào Cương

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười một trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Tiếu Lý Tàng Đao

Đọc Tự Giác

Kế thứ mười trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Cách Ngạn Quan Hỏa

Đọc Tự Giác

Kế thứ chín trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Ám Độ Trần Thương

Đọc Tự Giác

Kế thứ tám trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.

Vô Trung Sinh Hữu

Đọc Tự Giác

Kế thứ bảy trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế.