Bước Tiến

Sống Tự Giác

Như Lai nói: "Con đường đến giải thoát phải xa lìa thái cực! Giữ mức điều hoà thì đạo tất thắng”.

12:44:20 27/08/2021

Có hai loại động cơ căn bản trong đời người. Đó là Vị Kỷ và Vị Tha.

Vị Kỷ là mong cầu mở rộng bản thân, đạt được mục tiêu, cá nhân hóa, tăng cường khả năng, thêm quyền lực khống chế và làm chủ. Vị Kỷ là cầu nối cho mọi hành động vì bản thân.

Vị Tha là mong cầu hòa hợp, kết nối, phụng sự, tan chảy cái tôi của mình vào tập thể lớn hơn.

Vị Kỷ là Tiến Lên Hơn Người. Vị Tha là Tiến Lên Cùng Người.

Quá tập trung vào việc Tiến Lên Hơn Người, bạn sẽ trở thành kẻ tự tôn. Quá tập trung vào việc Tiến Lên Cùng Người có thể dẫn tới tự ti.

Có một sợi dây cân bằng tế nhị giữa hai phía. Mỗi người chúng ta đều có thể có thiên hướng ngả về một phía quá nhiều. Để hiểu được chính mình hãy cùng xem xét thời gian hàng ngày bạn dành vào việc gì là chính. Bạn tập trung để Tiến Lên Hơn Người hay để Tiến Lên Cùng Người? Bao nhiêu giờ mỗi tuần bạn dành để phát triển bản thân và bao nhiêu giờ để phụng sự tha nhân?

Nếu đã mất cân bằng thì làm thế nào để có thể tái tạo cân bằng này?

Hãy lựa chọn bước tiến tiếp theo của bạn mỗi ngày, mỗi giờ. Như Lai nói: "Con đường đến giải thoát phải xa lìa thái cực! Giữ mức điều hoà thì đạo tất thắng”.

(David Nguyen, 27/08/2021)

---------------------

Chú thích: Sử dụng trong Khóa học Chuyển Hóa 360 như một bài tập: 

Hãy thử tự vấn xem bạn đã bước đi trên con đường trung đạo chưa? Nếu chưa thì bạn đang bị thiên lệch về phía nào? Và bạn sẽ làm gì để tái tạo cân bằng này?