Côn Sơn Tháng Hai 2023

“Phần lớn mọi người không bao giờ sống trọn vẹn được thực tại, bởi trong vô thức họ tin rằng khoảnh khắc tiếp theo luôn quan trọng hơn chính khoảnh khắc này. Và thế là bạn lỡ mất cả cuộc đời.” [ Eckhart Tolle ]

22:48:48 21/02/2023

no img
Thông tin sự kiện

Tham gia miễn phí

Tổng số người đã đăng ký 0

Thời gian bắt đầu 10-02-2023 00:00:00

Thời gian kết thúc 19-02-2023 00:00:00

“Phần lớn mọi người không bao giờ sống trọn vẹn được thực tại, bởi trong vô thức họ tin rằng khoảnh khắc tiếp theo luôn quan trọng hơn chính khoảnh khắc này. Và thế là bạn lỡ mất cả cuộc đời.” [ Eckhart Tolle ]