Xuân Thu

Sống Tự Giác

Kẻ nào Xuân gieo mà Xuân muốn gặt ngay thì chẳng nắm được cái đạo của trời đất, cả đời sẽ chẳng gặt gì, sống uổng phí.

02:59:17 20/12/2020


Tư Mã Ý có 2 người con lớn là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Khi Tào Duệ băng hà, Ý được phong Thái Uý phụ thần phò chính, ngôi cao vọng trọng. Giữa Sư và Chiêu, Ý có phần yêu Chiêu hơn vì Chiêu có nét quyền mưu giống Ý. Vậy mà, khi ở quyền trọng Thái Uý, Ý lại đày Chiêu đi cày ruộng ở xa. Vợ Ý trách thì Ý trả lời:

- Nàng yêu con và nuông chiều con khiến nó ngông cuồng ngạo mạn. Ta cho nó đi cày ruộng, chân dẫm trong bùn, để hiểu cái lý là Xuân gieo thì Thu mới gặt. Kẻ nào Xuân gieo mà Xuân muốn gặt ngay thì chẳng nắm được cái đạo của trời đất, cả đời sẽ chẳng gặt gì, sống uổng phí.

Xem tích xưa, lại nhìn đời nay. Sao lắm kẻ khởi nghiệp, vừa gieo đã muốn gặt, chẳng phải kết quả đã rõ rành rành ư?

Tiếc thay!

(David Nguyen, 02/01/2018)

 

Xuân Thu