Vô Thường

Sống Tự Giác

Biết được Vô Thường thì biết rằng có thể Chuyển Hóa, và con đường chuyển hóa của mỗi người lại khác nhau từ bước chuyển, cách chuyển và tốc độ chuyển. Ý thức được những con đường thay đổi và tu sửa để chuyển hóa là bước đầu của quá trình vươn vai tỉnh mộng.

18:32:13 24/12/2020


Lão già Tuệ Trung, huynh đệ với Hưng Đạo Đại Vương, hai lần chống Nguyên Mông, danh vang bốn bể ngoại hiệu Hưng Ninh Vương, một tay hướng đạo cho Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ khi chập chững vào cửa Thiền, có nói về Vô Thường trong bài thơ Phật Tâm Ca như sau:

Di di di,

Đốt đốt đốt,

Đại hải trung âu nhàn xuất một

Chư hành vô thường nhất thiết không

Dịch ra là:

Chà! Chà! Chà!

Ối! Ối! Ối!

Bọt trong biển cả thấy chìm nổi

Muôn pháp vô thường hết thảy không

Biết là mọi sự đều không tồn tại mãi, đều biến đổi theo lẽ vô thường, có kẻ thì vì lo sợ cho sinh lão bệnh tử mà sống gấp, lao vào hưởng thụ cho hết kiếp người, có kẻ lại buông thân ủ rũ, sống lập lờ cho hết ngày tàn. Bọn đó đều không thấy được chính sự vô thường mới cho phép cái xấu hóa tốt, cái chưa đẹp có thể đẹp lên. Chủ động sử dụng quy luật vô thường để cải biến mình, cải biến người, dần tới bến bờ của hạnh phúc tuyệt đối, an lạc vô biên mới là cách sống tích cực.

Biết được Vô Thường thì biết rằng có thể Chuyển Hóa, và con đường chuyển hóa của mỗi người lại khác nhau từ bước chuyển, cách chuyển và tốc độ chuyển. Ý thức được những con đường thay đổi và tu sửa để chuyển hóa là bước đầu của quá trình vươn vai tỉnh mộng.

Thân này có 4 đường chuyển hóa như sau:

Phi Thường Cách Hóa Thân: là quá trình biến đổi nội tâm về bản chất (a marked change in nature - The Transformation)

Thượng Cách Thế Thân: là quá trình thay thế từng phần của nội tâm (the action of replacing inner self - The Substitution)

Trung Cách Chuyển Thân: là quá trình sắp xếp lại những gì mình có bên trong thành một tổ hợp mới an lành (the arrangement of inner parts or elements in a leaner form, figure, or combination - The Reconfiguration)

Hạ Cách Điều Thân: là hành động thay đổi hoặc tái sinh một phần cấu trúc nội tâm để giảm đau (the action of changing or restoring something to a different or former position or state, The Realignment).

Tùy nghi sử dụng!

(David Nguyen, 01/09/2018)