Trúc Thư Kỷ Niên

Thương hiệu Tri Thức Trẻ Books

  • 141,750đ
  • 189,000đ

 
 
Còn lại 499 Sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Trúc thư kỷ niên là cái tên do người sau đặt, gọi là “trúc thư” do sách được làm bằng thẻ tre, các sự kiện được chép theo năm nên gọi là “kỷ niên”. Đây là một bộ sử của nước Ngụy thời Chiến Quốc, chép sự kiện từ thời Hoàng Đế tới tận năm 299 TCN. Cuốn sách là bản dịch toàn văn Kim bản Trúc thư kỷ niên dựa trên bản in nằm trong bộ Hội khắc tam đại di thư, được in vào năm Vạn Lịch thứ hai mươi hai đời nhà Minh, tương ứng với năm 1594 theo Tây lịch, do Triệu Tiêu biên soạn.

Bố cục cuốn sách gồm hai quyển, được chép theo thể biên niên. Quyển thượng chép các sự kiện từ thời Hoàng Đế Hiên Viên thị đến hết thời nhà Ân; quyển hạ chép việc trong thời nhà Chu, từ Chu Vũ Vương tới năm thứ mười sáu đời Chu Noản Vương. Nội dung ghi lại trong cuốn sách có rất nhiều chuyện kinh thiên động địạ khác biệt vo với sử ký của Tư Mã Thiên. Đây là nguồn tư liệu quý trong việc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc Cổ đại. Cuốn sử vĩ đại sánh ngang với sử ký của Tư Mã Thiên.