Đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, phụng sự nhân thế, chuyển hoá nhân sinh vạn vật.

Giác Tha

Tự Giác - Giác Tha - Giác Hạnh Viên Mãn là lộ trình tu tập của một hành giả xuyên suốt nhiều đời nhiều kiếp. Khoá học Chuyển Hoá 360 truyền tải 360 ngày chuyển hoá trong đời này để Tự Giác Kiến Tánh đã được xây dựng trong năm 2021. Khoá học Giác Tha là phần tiếp theo của Chuyển Hoá 360, sẽ tiếp tục với 360 ngày đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, chuyển hoá nghiệp quả nhiều đời, phụng sự nhân thế, góp phần hoá độ chúng sinh vạn vật. (Đang xây dựng)

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

5000 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, phụng sự nhân thế, chuyển hoá nhân sinh vạn vật.

Giác Tha

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.