Giác Ngộ

Chứng

Đọc Tự Giác

Nhìn là nhìn chứng cứ. Thấy chính là vượt qua!

Hình Tướng

Thiền Tự Giác

Hình - Tướng: Sự Thấy và sự Chấp

Trực Giác (Intuition)

Thiền Tự Giác

Hiểu về Trực Giác sẽ hiểu về con đường hòa nhập Trí Tuệ với Trí Huệ

Lăn Lóc Đá

Thiền Tự Giác

Đôi khi trong đời, ta cần những khoảnh khắc "Lăn Lóc Đá" để có thể hoàn toàn chuyển thân. Giác thì cần tích lũy. Nhưng Ngộ có tính thời điểm. Còn nếu không, ta sẽ chỉ là đầu bếp lành nghề sống một cuộc đời "canh hến" mà thôi.

Mandala

Thiền Tự Giác

Sự tích Mandala hàm chứa con đường tới giải thoát giác ngộ

Tỉnh

Thiền Tự Giác

Một giấc mơ đem lại sự tỉnh thức

Không Dính Mắc

Thiền Tự Giác

Ta tuy là Vua, sống trong cung điện mà không dính mắc vào cung điện. Anh là nhà sư, anh sống trong chùa mà anh dính mắc vào chùa. Vậy ai gần với chứng ngộ rốt ráo hơn? Dính mắc vào sở hữu mới là nguồn gốc của khổ đau. Sở hữu không phải nguồn gốc của khổ đau.