Lòng tốt

Cừu

Trước vạn quân, ngẩng cao đầu. Trước lòng tốt, thì quỳ gối.